Анонси
«ВІЙНА ЗА УКРАЇНУ: ХХ–ХХІ ст.»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі

ІІ науково-практичної конференції

«ВІЙНА ЗА УКРАЇНУ: ХХ–ХХІ ст.»,

що відбудеться 24 травня 2024 р.

Висвітлення та обговорення воєнно-політичних аспектів столітньої боротьби Української держави за свободу та незалежність.

Тематика секцій

  • Україна в Першій світовій війні. Перші визвольні змагання
  • Україна у Другій світовій війні. Український визвольний рух
  • Україна в умовах російської гібридної війни, збройної агресії та широкомасштабного вторгнення

Загальні питання

Робочі мови – українська, англійська

Форми участі – офлайн, онлайн

Для участі в конференції просимо до 03 травня 2024 р. надіслати заявку (Додаток 1) і тези доповіді на адресу bilouskass@ukr.net.

Доповіді учасників будуть оприлюднені в музейному щорічнику «Війна за Україну: ХХ–ХХІ ст.» (вихід збірника заплановано до Дня захисників і захисниць України). Для публікації необхідно до 07 червня 2024 р. оформити доповідь як наукову статтю (вимоги до оформлення – Додаток 2) й надіслати її на адресу bilouskass@ukr.net.

Участь у конференції безплатна.

Контактна особа з питань конференції – Олександр Білоус (тел. (096) 664–56–41), bilouskass@ukr.net

Додаток 1

Заявка учасника ІІ науково-практичної конференції

Національного музею історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс

«ВІЙНА ЗА УКРАЇНУ: ХХ–ХХІ ст.»

1. Ім’я та прізвище

2. Науковий ступінь та вчене звання

3. Місце роботи та посада

4. Контактна інформація (мобільний телефон, Е-mail)

5. Форма участі в конференції

6. Тема доповіді

7. Секція

Додаток 2

Загальні вимоги, вимоги до оформлення тексту

Подані статті мають відповідати встановленим вимогам і містити такі структурні елементи: постановка проблеми; аналіз досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми; постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження; висновки та перспективи дальших розвідок.

Статтю подавати українською мовою в електронному варіанті у вигляді файлу, виконаного в текстовому редакторі MS Word, електронною поштою. Обсяг – не більше ніж 1,0 авт. арк. (40 тис. друк. знаків, включно з пробілами між словами, розділовими знаками, цифрами тощо).

Вимоги до оформлення тексту: береги – 20 мм з усіх боків; гарнітура Times New Roman, кегль – 12, інтерліньяж – 1,5; абзацний відступ – 1,25 см. Щодо символів, то в тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: «». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також у самих дужках. Для уникнення зазначених недоліків слід використовувати функцію «Недруковані знаки».

Перелік джерел та літератури подається в алфавітному порядку після тексту статті з підзаголовком «Джерела та література» й виконується мовою оригіналу. У переліку посилань зазначається загальна кількість сторінок (для книжок) або номерів сторінок початку й кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат-Список-Нумерований». Вимоги до оформлення списку джерел та літератури: кегль – 12, інтерліньяж – 1, без абзацного відступу.

Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [12, 10], де 12 – номер джерела за списком, 10 – сторінка джерела. Посилання на кілька джерел одночасно записують так: [1; 2; 3] або [1, 11; 2, 14; 3, 153]. Посилання на архівні джерела – [4, 16, 16 зв].

Стаття супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, імені, по батькові (повністю); наукового ступеня, вченого звання, посади, місця роботи; поштового індексу, контактної інформації, адреси електронної пошти.